Παρακαλούμε πατήστε ανανέωση για να φορτωθεί κανονικά η σελίδα (ctrl+f5)

Μαster "Vigne et Terroir"Dijon (France)

Το μεταπτυχιακό αυτό έχει δημιουργηθεί προσπαθώντας να απαντήσει στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένους αμπελουργούς.
Η λογική με την οποία λειτουργεί το μεταπτυχιακό αυτό είναι η εξής: Υπάρχουν ομάδες μαθημάτων με έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων η κάθε μία. Βασικός σκοπός του φοιτητή είναι να περάσει την κάθε ομάδα, ανεξάρτητα με το αν σε κάποιο από τα μεμονομένα μαθήματα που την απαρτίζουν έχει γράψει κάτω από τη βάση. Για να περάσει κανείς την χρονιά, πρέπει να βγάλει μέσο όρο πάνω από τη βάση. Αυτό σημάίνει ότι μπορεί να μην περάσει ένα μάθημα και να μην χρειαστεί να το ξαναδώσει στο ratrappage αν έχει γράψει σε ένα άλλο καλά και μπορεί να καλύψει τον χαμηλό βαθμό. Αντίστοιχα, μπορεί κανείς να μην περάσει σε ενα ολόκληρο εξάμηνο, αλλά με τον βαθμό που θα βγάλει στο δεύτερο, να περάσει τη χρονιά.
Το πρώτο έτος έχει συνολικά 350 ώρες μαθήματα. Το πρόγραμμα που αναφέρεται παρακάτω είναι σε διαδικασίες αλλαγής και λογικά από τη σχολική χρονιά 2007-2008 θα είναι διαφορετικό.
Το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής:

1ο εξάμηνο:


UE1 : M?thodes pour les Sciences de la terre et de l'environnement
1η ενότητα: Μέθοδοι για τις Επιστήμες της γης και του περιβάλλοντος
1. Statistiques et math?matiques ? Στατιστική και μαθηματικά
2. Syst?mes d'information g?ographique et t?l?d?tection ? Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεανίχνευσης
3. Outil isotopique: το μάθημα αυτό ασχολείται με τα ραδιοϊσότοπα του άνθρακα κυρίως

UE2- G?ologie de surface
2η ενότητα: Γεωλογία
1. G?ophysique des enveloppes superficielles ? Γεωφυσική της επιφάνειας της γης
2. Science du sol ? Εδαφολογία
3. G?omorphologie quantitative ? Ποσοτική γεωμορφολογία

UE3- Nutrition-M?tabolisme
3η ενότητα: Διατροφή-Μεταβολισμός
1. Nutrition min?rale ? Ιοντική διατροφή
2. Nutrition carbon?e ? Διατροφή σε άνθρακα
3. Μεταβολισμός

UE4- Module optionnel
4η ενότητα: Επιλογή
Αυτή η ενότητα απαρτίζεται από ένα μάθημα το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το «Vin et culture». Το μάθημα αυτό είναι θεωρητικό. Σε κάθε μάθημα ένας διαφορετικός καθηγητής, ιστορίας κυρίως, κάνει μία παρουσίαση πάνω σε ένα θέμα. Πολλοί μιλάνε και για την αρχαία Ελλάδα, τον Διόνυσο, τη Θάσο και άλλα ιστορικά θέματα. Οι εξετάσεις σε αυτό το μάθημα είναι με ανοιχτές σημειώσεις.

2ο εξάμηνο:


UE5 : Formation ? l'environnement professionnel
5η ενότητα: Κατάρτιση στο επαγγελματικό περιβάλλον
1. Langue vivante (anglais) ? Αγγλικά: Στο μάθημα αυτό μπορείτε αν έχετε Proficiency να πάρετε απαλλαγή. Δεν σας το συνιστούμε όμως, για δύο λόγους: Αρχικά, βοηθά να ανεβάσετε τον μέσο όρο του έτους σας γιατί οι Γάλλοι είναι απαράδεκτοι στα αγγλικά και μπορείτε πολύ εύκολα να εντυπωσιάσετε τον καθηγητή με πολύ λίγη δουλειά, και δεύτερον μαθαίνετε και ορολογία στα αγγλικά που είναι χρήσιμη, ειδικά στις περιπτώσεις κάποιων που πιθανόν να θελήσουν να εργαστούν στη συνέχεια στην Αμερική στην Αυστραλία ή στη Νότιο Αφρική. Στο μάθημα αυτό δεν υπάρχουν εξετάσεις. Γίνεται μόνο μια παρουσίαση εργασίας στα Αγγλικά σε θέμα που συνήθως επιλέγει ο ίδιος ο φοιτητής.
2. Communication et vie professionnelle ? Επικοινωνία και επαγγελματική ζωή: Το μάθημα αυτό απαρτίζεται από τα εξής μαθήματα: μάνατζμεντ, λογιστική και τεχνικές πωλήσεων. Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν εξετάσεις. Κάποια από αυτά έχουν μόνο μια παρουσίαση εργασίας.
3.Marketing

UE6- Le sol: syst?me bio-g?o-chimique
6η ενότητα: Το έδαφος: σύστημα βιο-γεω-χημικό
1. Bases g?ologiques de la science du sol ? Βάσεις γεωλογίας στην εδαφολογία: Το μάθημα αυτό δεν έχει εξετάσεις. Ο καθηγητής κάνει συνήθως δύο μόνο μαθήματα.
2. Science du sol ? Εδαφολογία
3. Microbiologie des sols ? Μικροβιολογία εδαφών
4. Bases agronomiques de l'entretien des sols viticoles ? Αγρονομικές βάσεις για τη συντήρηση των αμπελουργικών εδαφών: το μάθημα αυτό επίσης δεν έχει εξετάσεις. Γίνονται δύο μαθήματα, που χωρίζονται στη μέση. Το πρώτο μέρος είναι παράδοση θεωρητική και δεύτερο είναι κατευθυνόμενη παράδοση (travaux dirig?s), κατά την οποία γίνεται λύση ασκήσεων.
5. Sols des vignobles septentrionaux ? Εδάφη των βόρειων αμπελώνων.

UE7- G?ographie et paysages viticoles
7η ενότητα: Γεωγραφία και αμπελουργικό τοπίο.
1. Climatologie g?n?rale ? Γενική κλιματολογία.
2. Paysages viticoles ? Αμπελουργικά τοπία.

UE8- Vigne, g?nome et r?sistance
8η ενότητα: Αμπέλι, γονιδίωμα και αντίσταση.
1. Exploration des ressources g?n?tiques ? Εξερεύνηση γενετικών πόρων.
2. Am?lioration et transformation g?g?tiques ? Γενετική βελτίωση και μετατροπή.
3. M?canismes de d?fense de la Vigne ? Μηχανισμοί άμυνας της αμπέλου.

UE9- Droit-R?glementation
9η ενότητα: Δίκαιο-Νομοθεσία.

UE10- Option 2
10η ενότητα: Επιλογή 2
Η ενότητα αυτή αποτελείται από ένα μάθημα, το οποίο είναι οικονομία. Εδώ, δεν υπάρχουν εξετάσεις, παρά μία μόνο παρουσίαση εργασίας.

Το δεύτερο έτος έχει και αυτό συνολικά 350 ώρες μαθημάτων.

Οι φοιτητές που θα επιτύχουν στις εξετάσεις του δεύτερου έτους αυτού του μεταπτυχιακού θα είναι τιτλούχοι του Master (μεταπτυχιακού) « Terre- Environnement» (Έδαφος-Περιβάλλον), ειδίκευση « Vigne et Terroir » (Αμπέλι και Έδαφος).
Οι δυνατότητες εργασίας που παρέχονται στους τιτλούχους αυτού του ματαπτυχιακού είναι είτε σε ένα οινοποιείο ως ?Chef de culture? ή αλλιώς υπεύθυνοι για την καλλιέργεια των αμπελώνων ενός οινοποιείου, σε οργανισμούς που ειδικεύονται, έστω και κατά ένα ποσοστό στο χώρο της αμπελουργίας. Τέλος, μπορούν να εργαστούν και σε εταιρείες παραγωγής διαφόρων φαρμάκων για το αμπέλι.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής:

3ο ΕξάμηνοUE1 : Terroir
Ενότητα 1: Έδαφος
1. Terroirs viticoles ? Εδάφη αμπελουργικά
2. Vin et terroirs ? Κρασί και έδαφος
3. Vigne et terroirs ? Αμπέλι και έδαφος
4. Sol et terroirs ? Χώμα και έδαφος
5. Climat et terroirs ? Κλίμα και έδαφος
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα που αφορούν το έδαφος και τους τρόπους διαχείρησής του ή συσχέτισής του με άλλους παράγοντες όπως το κλίμα και το αμπέλι. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε με τις κατάλληλες τεχνικές και μετρήσεις το αμπέλι στο έδαφος και στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

UE2 : Protection du vignoble et de l'environnement
Ενότητα 2: Προστασία του αμπελώνα και του περιβάλλοντος
1. Herbicides, vigne et environnement ? Ζιζάνια, αμπέλι και περιβάλλον
2. Gestion des effluents ? Διαχείριση των εκροών
3. Protection raisonn?e et int?gr?e ? Οργάνωση της προστασίας
4. Alternatives ? la lutte chimique ? Εναλλακτικές λύσεις στη χημική αντιμετώπιση
Μία ενότητα που ουσιαστικά ασχολείται με τα δίαφορα φυτά (ζιζάνια) που υπάρχουν σε έναν αμπελώνα, τον τρόπο διαχείρησής τους και εν μέρει τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων σημαντικών ασθενειών της αμπέλου όπως ο περονόσπορος και το ωίδιο.

UE3 : R?gions viticoles
Ενότητα 3 : Αμπελουργικές περιοχές
1. Zonage viticole en France et ? l'?tranger ? Κατηγοριοποίηση σε αμπελουργικές ζώνες στη Γαλλία και στο εξωτερικό
Μία γενική αναφορά στις αμπελουργικές ζώνες της περιοχής και στον τρόπο κατανομής τους, όπως και στον τρόπο διαχωρισμού και διαβάθμισης των κατηγοριών κρασιού στη Βουργουνδία. Μια ενότητα με αρκετό ενδιαφέρον και γενικές γνώσης γύρω από την περιοχή και τα κρασιά της.

UE4 : Initiation ? la vie professionnelle
Ενότητα 4 : Εισαγωγή στην επαγγελματική ζωή
Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν δύο μαθήματα. Τα αγγλικά και άλλο ένα που αφορά τον τρόπο παρουσίασης ενός ανθρώπου κατά την διάρκεια μιας συνένευξης σε μια εταιρεία για την ανεύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Εξετάζεται η μορφή που πρέπει να έχει το βιογραφικό σημείωμα και το γράμμα που στέλνεται ως συνοδευτικό (cover letter/letter de motivation).
Η εξέταση των μαθημάτων αυτών γίνεται ως εξής: στα αγγλικά γίνεται παρουσίαση μιας εργασίας, και στο άλλο μάθημα απλά παράδοση του βιογραφικού σημειώματος και του συνοδευτικού γράμματος.
Σχόλιο: στη Γαλλία, το γράμμα αυτό που συνοδεύει το βιογραφικό μας σημείωμα είτε στέλνουμε αίτηση για σπουδές, είτε στέλνουμε αίτηση για εργασία ή πρακτική άσκηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητείται από τον αιτούντα να παραθέσει σε μία σελίδα τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει να κάνει τις συγκεκριμένες σπουδές ή να ζητήσει δουλειά από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

4ο ΕξάμηνοUE5 : L'Homme et la vigne
Ενότητα 5 : Ο άνθρωπος και το αμπέλι
Μια ενότητα που ασχολείται ιστορικά με κάποια γεγονότα που αφορούν το κρασί σε παλαιότερες εποχές και πώς το αντιμετώπιζαν τότε στη Γαλλία.
Η παράδοση αυτού του μαθήματος, καθώς και η εξέτασή του γίνεται κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου.

UE6 : ?cologie
Ενότητα 6 : Οικολογία
1. ?cologie g?n?rale ? Γενική οικολογία
2. Dynamique des populations ? Δυναμική των πληθυσμών
Είναι μια ενότητα όχι πολύ σχετική με το θέμα του μεταπτυχιακού. Ασχολείται με την κατανομή των πληθυσμών των διάφορων ειδών στη φύση όπως και με τις κινήσεις τους όσων αφορά τις ομάδες που φτιάχνουν και ζουν.

UE7 : ?nologie
Ενότητα 7 : Οινολογία
Η μοναδική ίσως ενότητα μαθημάτων που αναφέρεται κατ? εξοχήν στο κρασί. Σε αυτό το μάθημα γίνονται γευσιγνωσίες κρασιών από διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας, που συνοδεύονται πάντα από μία σχετική παρουσίαση. Ακόμα, υπάρχουν λίγες ώρες μαθημάτων οργανοληπτικού ελέγχου.

Mini projet


Στο τέλος των σπουδών αυτού του μεταπτυχιακού, όπως και σε όλα τα πτυχία, πρέπει να παραδωθεί μια εργασία, η δομή της οποίας έχει ως εξής :
Στο τέλος, λοιπόν, του δεύτερου εξαμήνου του δεύτερου έτους, γίνεται παρουσίαση του rapport bibliographique, δηλαδή μιας βιβλιογραφικής έρευνας πάνω σε ένα θέμα. Αυτό το θέμα θα επιλεγεί με τη βοήθεια του ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση στην εταιρεία που θα γίνει η πρακτική άσκηση και το πειραματικό μέρος της πτυχιακής εργασίας. που θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της πρακτικής μας άσκησης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται όλο το θεωρητικό μέρος της μεταπτυχιακής μας εργασίας μαζί με μια μικρή αναφορά στο αντικείμενο της πρακτικής μας άσκησης. Είναι περίπου 15 σελίδες και γίνεται μια δεκάλεπτη παρουσίαση στους υπεύθυνους καθηγητές ακολουθούμενη απο δέκα λεπτά ερωτήσεων. Κατά τη διάρκεια του stage (πρακτική άσκηση) ο φοιτητής ασχολείται με το θέμα που έχει επιλέξει και μετά το τελείωμα της άσκησής του φτιάχνει πάλι μια παρουσίαση που ειναι 25 σελίδες παρουσιάζοντας όλο το πειραματικό που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής του, επεξηγώντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά του.

Stage ? Πρακτική άσκηση


Είναι η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται από τον φοιτητή σε κάποιο οινοποιείο ή σε κάποιον ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό. Είναι ουσιαστικά η στιγμή που θα εκμεταλλευτεί τις γνώσεις του και θα τις αποτυπώσει στην πράξη. Αυτή, μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 6 μήνες και μπορείνα πραγματοποιηθεί στην Γαλλία ή και στο εξωτερικό.